Hirdetmények, aktualitások

JOGSZABÁLY(ÖZÖN)
2009. október 26.


Tisztelt Kollégák!

2009. X. 1-től több építésügyet érintő jogszabály lépett hatályba illetve a meglévők közül többet módosítottak.


Az érintett jogszabályok a következők:
2009. évi LVII. törvény az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról . Módosítja a következő törvényeket:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
Hatálytalanítja a 290/2007.(X.31.) Korm. rendeletet (az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kiviteli tervdokumentáció tartalmáról))
192/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenőrzésekről
194/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges
eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok
kijelöléséről
195/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel
kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről
196/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése
érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
Módosítja a következő jogszabályokat:
238/2005.(X.25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
291/2007.(X.31. ) Korm.rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
162/2004.(V,21,) Korm.rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos
részletes szabályairól
343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről
104/2006.(IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési,
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól.
244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki
vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
134/2008.(V.14.) Korm. rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és
hatásköréről
277/2008.(XI.24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe
tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
103/2006.(IV.28.)Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák
gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól
176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanusításáról
245/2006.(XII. 5.)Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól
40/2002. (III.21.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki
tervtanácsokról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
197/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások
igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az
integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A felsorolt jogszabályok elérhetőek honlapunkon a „Jogszabályi változások elérhetősége” címen.


Az év napháza 2009
2009. június 26.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Az év napháza 2009” szolár tervezői díj elnyerésére

A Magyar Napenergia Társaság és a Magyar Passzívház Szövetség pályázatot hirdet „Az
év napháza 2009” címmel.

A pályázat célja olyan energiatudatos szemlélettel tervezett, és megvalósított lakóépületek
megismertetése a szakmai közvéleménnyel és a lakosság érdeklődő tagjaival, melyek fűtési és
egyéb energiaszükségletét - jelentős részben - napenergia-hasznosító rendszerek fedezik,
egészséges és esztétikus építészeti környezet kialakítása mellett, az alkalmazott passzív és
aktív szoláris rendszerek-, hatékony hőszigetelés és környezetbarát gépészeti rendszerek
megoldásainak kiállításon történő bemutatásával, és ezáltal a hazai alkalmazás további
elősegítése.

A pályaművek a Magyarországon 2008-ban és a 2009. augusztus 31-ig használatbavételi
engedélyt kapott lakóházak köréből nyújthatók be, illetve amelyek használatbavételi
engedélyezési eljárását 2009. augusztus 31-ig megindították, de az eljárás még nem fejeződött
be.

Formai követelmények:
A pályázati anyagokat A3-as lapokon kinyomtatva, és elektronikus változatban (CD-n, pdf
formátumban) is be kell nyújtani. A pályázat mellé csatolni kell:
- a tulajdonos (építtető) írásbeli hozzájárulását a pályázat anyagának nyilvános
bemutatásához;
- a szakági (építész-, gépész-, energetikus) tervezők nevét, lakcímét és kamarai tagsági
számát;
- a használatbavételi engedély kérelem beadásának, és az engedély megadásának időpontját
(2009. augusztus 31-ig).
Tartalmi követelmények:
A beadott pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- építési engedélyezési tervdokumentáció (műszaki leírás, helyszínrajz (M1:1000),
alaprajz(ok), metszetek, homlokzatok (M1:100),
- épületenergetikai ellenőrzés a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet-, passzívházak esetén az
említetten kívül a darmstadti Passzívház Intézet által kifejlesztett Passzívház tervezési csomag
(PHPP) alapján elvégzett számítást is,
- az alkalmazott szoláris rendszer kialakításának bemutatását (a megértést segítő vázlatokkal,
ábrákkal), és az épület energiamérlegében várható nyereség mértékére vonatkozó adatokat.
- A megvalósult (esetleg építés közbeni) állapotot szemléltető legalább 2-3 fénykép.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel dr. Szűcs Miklós megbízott ügyvivőhöz lehet fordulni,
e-mailon és telefonon:
e-mail: Szucs.Miklos@ymmfk.szie.hu
mobil: 06-30/465-4775

Dr. Szűcs Miklós
Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Magasépítési Tanszék
1146 Budapest,
Thököly út 74.

A borítékra a feladó neve után kérjük ráírni:
„Az év napháza 2009” pályázat
A pályázat beküldési határideje 2009. szeptember 01. (12h)
A beérkezett pályaműveket bíráló bizottság rangsorolja, az első három legjobbnak minősített
pályaművet díjazásban részesíti és a pályázókat 2009. szeptember 23-ig levélben értesíti.
A pályázatok díjazása: az I. díj 100.000,- Ft; a II. díj 60.000,- Ft; a III. díj 40.000,- Ft. (A
pályázati összegek adóterheit a pályázat kiírói magukra vállalják.)

A pályázatok kiállítás keretében történő bemutatására és a díjak ünnepélyes keretek között
történő átadására 2009. október 7-én Budapesten, a Közép Európai Nemzetközi Passzívház
Kiállítás és Konferencia keretében (CEP Passive House EXPO, International Passive House
Exhibition and Conference - Central Europe) (2009. október 7-8.) az Europa Congress Center
Rendezvényközpontban (1021 Budapest, Pálos u. 2.) kerül sor (www.cep-expo.hu).
A díjazottaknak pályaműveik ismertetését szakfolyóiratban meg kell jelentetni. A
szakfolyóiratokkal való kapcsolatfelvételt a Magyar Napenergia Társaság ügyvivője
biztosítja.


EQ TANFOLYAM
2009. május 13.


Tárgy: Értesítés energetikai tanúsító vizsga felkészítő tanfolyamról


Tisztelt Hölgyem / Uram!
Tisztelt WinWatt Felhasználó!

Értesítjük Önöket, hogy 2009. május 25-én kecskeméti helyszínen egy napos Energetikai Tanúsító Szakértői Jogosultsági Vizsga-felkészítő tanfolyamot szervezünk. A tanfolyamot követő napon, 2009. május 26-án a Mérnöki Kamara kihelyezett vizsgát tart a résztvevők részére.

I.
1 napos EQ tanfolyam:
A tanfolyam és vizsga helyszíne: Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar (GAMF)
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A tanfolyam időtartama: 1 nap, mely 8 – 17 óráig (8 órában) kerül megrendezésre.

A tanfolyam díja: 28.000,- Ft/fő + ÁFA, mely az EQ Kft. 54700099-15009469 számlaszámára történő elő-átutalással vagy a tanfolyam helyszínén készpénzben történő megfizetéssel teljesíthető legkésőbb a tanfolyam elkezdéséig. A befizetés után a vonatkozó számlát a költségviselő címére postán megküldjük.

A megadott ár minimum 20 fő jelentkezése esetén értendő, ez alatti létszámmal nem áll módunkban a tanfolyamot megrendezni.

Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével, melyet kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikére szíveskedjenek visszaküldeni:
- postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 431.
- email cím: titkarsag@eeq.hu
- fax szám: 76/519-709
(Az eredeti jelentkezési lapot kérjük a tanfolyam napján magukkal hozni és leadni!)

Ajánlatunk magában foglalja a szendvics-ebédet és a szünetekben kávéval, üdítővel történő ellátást.
Az árban biztosítjuk:
- oktatást a megadott témákban főiskolai-egyetemi oktatókkal, elismert szakemberekkel,
- az előadások digitális formátumban átadott anyagát,
- az előadók kiszállását a helyszínre,
- a tanfolyam utáni napra ET szakértői vizsga szervezését a Mérnöki Kamarával (a vizsgadíj a Kamarának külön fizetendő),
- amennyiben a tanfolyamon résztvevők igénylik, az oktatókkal meghatározott témák, problémák vizsgálatát, életszerű megoldásait elemezhetik.Program részletezése
Az oktatás célja, a hallgatókat megismertetni az új épületek tervezésénél szükséges épületenergetikai számítások (7/2006 TNM rendelet) részleteivel, valamint az épületenergetikai tanúsítás (176/2008 Korm. rendelet) alapelveivel, a tanúsítás módszereivel. A tanfolyam az épületenergetikai vizsgára kívánja a résztvevőket felkészíteni.
- Direktíva, alapelvek, hatály, kivételek, új fogalmak, a szabályozás három szintje, követelmények.
- Tanúsítási protokoll, tanúsítás ≠ audit, nyilvántartás, ellenőrzés, osztályba sorolás szabályai.
- A MMK által kiadott írásbeli (elméleti és számítási) vizsgatételek alapján a vizsgára való felkészítés.
Szoftver.
Épületenergetikai számítások szoftveres megoldásai.
Energetikai számítás minőségbiztosítása. EQ rendszer bemutatása.
Az Energetikai Tanúsítványok feltöltése, generálása, a rendszer használata és az adatbázis előnyei.
A z EQ tanúsító rendszer csatlakozási paramétereinek ismertetése és a rendszerhasználat feltételei. Az EQ tagság részleteinek és előnyeinek ismertetése.

Számítási vizsga példák.
Számítási módszerek ismertetése a kamarai mintapéldák megoldásán keresztül.

A kezdés pontosításával és a feltételekkel kapcsolatosan személyes/telefonos egyeztetés keretében keressük Önöket.

II.
EQ – Energetikai Tanúsító Rendszer használatára vonatkozó együttműködés:
Jelen levelünkhöz mellékeljük az EQ-Energetikai Tanúsító Rendszerről szóló 152/2009/K. számú tájékoztatónkat. Ezennel felajánlunk Önöknek egy hosszú távú együttműködés lehetőségét, amelynek révén az EQ-Energetikai Tanúsító Rendszer támogatásával végeznék tanúsításaikat, biztosítva ezzel mindazokat a szakmai, informatikai, piaci és egyéb előnyöket, amelyek a tanúsítói munka magas szintű végzését támogathatnák.

Az együttműködés részletei:
1) Együttműködési megállapodás megkötése együttműködő partnerünkkel, az IHG Zrt-vel, aki az Energetikai Tanúsító Rendszert üzemelteti.

2) Szoftver licensz vásárlás:
- Az EQWatt egyszerűsített Energetikai Tanúsító szoftver licensz megrendelés, mely tartalmazza az Elektronikus felhasználói kézikönyvet, vagy
- azok részére, akik a professzionális WinWatt Épületenergetikai modul tervező szoftvert választják, annak árából a tanfolyamon megrendelve 10% kedvezményt biztosítunk.

A tevékenység végzéséhez megrendelhetik továbbá az „Új épületenergetikai szabályozás” c. segédletet.


• A tanfolyami vizsgát követő 30 napon belül EQ rendszer használatára vonatkozó megállapodás megkötése esetén a következő kedvezményeket biztosítjuk partnereink részére:EQWatt szoftver áfa: 36.000,- Ft + ÁFA/licensz, melyből 10% kedvezmény, azaz az engedményes ár: 32.400,- Ft+ ÁFA/licensz. Ebben az esetben az EQ egy éves rendszerhasználati díja: 25.000,- Ft / év + ÁFA összeget az első évre nem kell megfizetni vagyis a rendszerhasználat az első évben díjmentes.
• Amennyiben már rendelkezik WinWatt szoftverrel (és EPBD modullal), az első éves rendszerhasználati díjra (25.000 Ft + áfa) 50% kedvezményt biztosítunk, azaz a rendszerhasználati díj összege 12.500,- Ft/ év + áfa.

3) Az energetikai tanúsító tevékenység végzéséhez ajánlatott csomag tartalmazza:

Megnevezés Összeg Partner
a) EQ tanfolyami díj (1napos): 28.000.- Ft / fő + ÁFA - EQ Kft.
b) EQWatt szoftver: 36.000.- Ft + ÁFA /licensz - EQ Kft.
c) Segédlet: 3.000.- Ft + 5% ÁFA - EQ Kft.
d) EQ éves rendszerhasználati díj: 25.000.- Ft + ÁFA - IHG Zrt.

Az EQ csomag összesen: 92.000.-Ft +ÁFA, azaz Kilencvenkettőezer forint + áfa, mely a fentiekben leírt kedvezményekkel csökkenhet, továbbá nem foglalja magában a kamarai vizsga díját.

Bármilyen további kérdés felmerülése esetén készséggel állunk rendelkezésre.


Üdvözlettel:

Halász István sk.
Ügyvezető

-------------------------------------
Jelentkezési lap a Titkárságról kérhető (e-mail -ban is)


LEIER + KREDITPONT
2009. május 13.


A Leier cégcsoport kreditpontos képzéseket tart építészeknek.


Időpontja: 2009. május 26.

Helyszíne: Kecskeméti Főiskola Műszaki Kar
6000 Kecskemét Izsáki út 10.

Kérem tekintsék meg a mellékletben küldött "Leier Szakmai napok 2009 -
kreditpontos képzés építészeknek" tájékoztatóját.
A rendezvényről további információkat találnak a www.leier.eu internetes
oldalunkon, ahol regisztrálhatnak képzéseinkre!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kemény Dániel
Marketing/PR
LEIER KÖZPONTI IRODA
Leier Hungária Kft.
9024 GYŐR, Baross G. u. 42.
Tel: 96/512-565
Fax: 96/512-560
E-mail: kemeny.daniel@leier.hu
http://www.leier.eu

--------------------------------------------------------------------------------


HAJÓTÚRA
2009. április 29.


Az Építész Továbbképző Kht. ismét hajótúrát szervez.

A mostani túra zömében más épületeket tartalmaz, mint korábbi hasonló jellegű kirándulásaink, ezért a már korábban résztvevők ismét eljöhetnek és pontot szerezhetnek ebben a könnyed, de reméljük hasznos formában.

Alábbiakban küldöm a programot, kérlek tagjaitok között terjesszétek a lehetőséget!


Hajótúra-Budapest - 2009. május 15. 14.00-17.00
MÉK: 2 pont; MMK: bírálat folyamatban

Tartson velünk ismét, és tekintse meg egy kellemes hajótúra keretében, hogyan változott a Duna budapesti szakaszának partja a közelmúltban.

Épületek (építmények) és bemutatóik:
Dúzs Sándor: Millennium Tower II.
Miklós Zoltán: Millennium Tower III.
Vadász Bence: Haller-kapu
Kertész András Tibor DLA: Infopark E-F épület
Turányi Gábor DLA: Kopaszi-gát
Bálint Imre DLA: Foka-öböl, Luxus lakóház
Hunyadi Mátyás: Megyeri-híd
Sugár Péter DLA: Lánchíd ’19 Design Hotel
Tima Zoltán: Népfürdő utcai lakóházak

Áttekintő előadás:
Pálfy Sándor DLA: A Duna és város kapcsolata városrendezési szempontból


Köszönettel
Fontana Vera
Építész Továbbképző Kht.
etkht.szervezes@upcmail.hu
www.epitesztovabbkepzo.hu
tel: 1/784-1791 fax: 1/784-0107


DÉMÁSZ ŰRLAPOK
2009. március 27.


Használatbavételi engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Felelős műszaki vezető által aláírt nyilatkozat 2 példányban

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)
- Telefonon

Az igény fogadásától 15 napon belül levélben megküldjük a kitöltött, de még általunk nem aláírt nyilatkozatot. A felelős műszaki vezető aláírása után a nyilatkozatot vissza kell részünkre küldeni. A nyilatkozat egy példányát aláírást követően megküldünk az igénylőnek.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fennmaradási engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Nyomvonalas közmű egyeztetés

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)

A fennmaradás engedély beszerzését a nyomvonalas közműegyeztetés igénylésével kell kezdeni. Amennyiben a nyomvonalas egyeztetés során a fennmaradás nem ütközik akadályba, megküldjük mindkét nyilatkozatot az igénylő számára. Abban az esetben, ha a fennmaradáshoz bármilyen okból nem tudunk hozzájárulni, azt jelezzük a nyomvonalas egyeztetésben. Amint a nyomvonalas egyeztetésben leírt feltételek teljesülnek, meg lehet kérni a fennmaradási engedélyt a fenti adatokkal és ügyintézési módokkal. A kért nyilatkozatot 15 napon belül postázzuk az igénylő részére.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Építési, rendeltetés-változási engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)
- Telefonon

Az igény fogadásától 15 napon belül levélben nyilatkozunk. Az engedély csak elvi jellegű, arról szól, hogy az adott ingatlan villamos-energiával ellátható. A villamos-energia ellátás pontos műszaki-gazdasági feltételeit konkrét igénybejelentését követően fogja megkapni az igénylő. A nyilatkozat kiállítása nem mentesíti a létesítmény tervezőjét a nyomvonalas közműegyeztetés elvégzése alól. A fenti elvi nyilatkozat mellett a nyomvonalas közműegyeztetés felhívja a figyelmet az építkezés során betartandó szabványokra és megközelítési távolságokra is.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bontási engedély:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Bontással érintett ingatlan címe
- Bontandó rész jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Térképmásolat, helyszínrajz, amely alapján a bontandó létesítmény egyértelműen beazonosítható (belterületen utcanév és házszám, külterületen helyrajzi szám mindenképpen legyen feltüntetve)
- Elvi bontási engedély (csak a végleges engedély igénylésekor)

Ügyintézés:

- Ügyfélszolgálat
- Postai úton
- Elektronikus úton (e-mail)

Az igény fogadásától 15 napon belül levélben nyilatkozunk „elvi bontási engedély”, hogy a tervezett bontás érint-e az üzemeltetésünk alá tartozó berendezést. Amennyiben igen, úgy gondoskodni kell annak kiváltásáról, vagy megszüntetéséről.
A kiváltás, vagy megszüntetés elkészülte után lehet megkérni a végleges bontási engedélyt, melynek szükséges adatai és ügyintézése is megegyezik az elvi engedély igénylésénél leírtakkal, a különbség csupán, hogy az elvi nyilatkozatot is csatolni kell.


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Nyomvonalas közmű egyeztetés:

Szükséges adatok:

- Név, Cégnév
- Anyja neve, Adószám
- Szig.sz., Cégjegyzék szám
- Cím
- Érintett ingatlan címe
- Jellege pl.: kerítés, melléképület, …
- Térképmásolat, helyszínrajz, amely alapján a bontandó létesítmény egyértelműen beazonosítható (belterületen utcanév és házszám, külterületen helyrajzi szám mindenképpen legyen feltüntetve)

Ügyintézés:

- Személyesen (D-Partner Krt.) csak a tervezővel
- Postai úton (mobil elérhetőség megadásával)
- Elektronikus úton (e-mail) (mobil elérhetőség megadásával)
- Telefonon

A kért nyilatkozatot 15 napon belül postázzuk az igénylő részére.
A közműnyilatkozatok kiadása az építési engedélyhez, elvi bontási feltételekről, bontási engedélyhez, fennmaradási engedélyhez és használatba vételi engedélyhez az ügyfél részére díjtalan.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27